понедельник, 16 января 2012 г.

До іспиту з ММПС для групп ФБ

"МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ"
(питання до іспиту 17.01.12)
1. Системи і моделі. Механіка Арістотеля та спостереження. Принцип відносності Галілея, механіка Ньютона та експерімент.
2. Складні системи і моделі. Теоретико-множиний та системний підходи.
3. Компонентне моделювання. Концепція «віртуального стенду». Слідкуючий диференціатор.Моделі за рівнями — інструмент прийняття рішення.
4. Типи моделей. Схема моделювання нелінійних динамічних систем.
5. Неперервні системи керування. Принцип суперпозиції, лінійна ланка. Моделі у просторі сигналів. Перетворення Лапласу та передаточні функції.
6. Імпульсні, перехідні характеристики та передаточні функції, частотні характеристики.
7. Алгебра передаточних функцій: з’єднання та перетворення. Принцип однонаправленністі.
8. Структурні схеми, сигнальні графи. Визначник графу, формула Мейсона.
9. Фізична реалізуємість передатних функцій. Схеми з підсилювачами та інтеграторами. Канонічна форма спостережуємості.
10. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма керованості.
11. Модель системи керування у просторі станів. Реалізація у просторі станів. Канонічні нормальні форми у просторі станів.
12. Загальна схема зв’язків між моделями лінійних систем.
13. Моделювання динамічних систем, типи часу в моделюванні: неперервний, дискретний, гибрідний.
14. Динамічні системи, класифікація фазових траєкторій.
15. Розв’язки ДС: положення рівноваги та граничні цикли. Відображення Пуанкаре.
16. Скінчені автомати, асинхронні автомати. Асинхронні архітектури.
17. Мережі Петрі, графічне та аналітичне зображення, основні задачи та характеристики.
18. Мережі Петрі, процедура сінхронізації. Можливі події. Стійкість МП.
19. Мова, що приймаєтться МП, зв’язок з РП- та КС-мовами.
20. Гибрідні автомати, формалізм Харела. Моделювання гістерезисної динаміки.
21. Ієрархія карт станів: вузли та гіпервузли. Детермінований гібридний автомат, локальні моделі динаміки у вузлах.
22. Елементи Stateflow-диаграм.
23. Експеримент з натурной, аналітичной та імітаційной моделлю. Статистичний експерімент (метод Монте-Карло). Приклад (площа кола).
24. Методи генерації випадкових чисел. Вимоги до генераторів.
25. Генерація випадкових чисел з визначеним розподілом.
26. Квазінеперервність та псевдовипадковість для випадкових чисел.
27. Моделювання випадкових подій та величин.
28. Системи масового обслуговування. Система М/М/1 та ії властивості.
29. Планування модельних експериментів. Основні поняття теорії планування: факторний простір, рівні, центр плана, проміжок варіювання, спостерігаєма, дисперсія відтворюваності.
30. Стратегічне і тактичне планування експеріментів. Засоби побудови стратегічного планування. Факторні експеріменти.
1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. -М.: Наука. -1978. -400 с.
2. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс. -СПб: Питер. -2000. -430 с.
3. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. –М.: Лаборатория Базовых Знаний. -2001. -616 с.
4. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. -М.: Изд-во МГУ. -1983.
5. Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделирование динамических систем. –СПБ.: БХВ-Петербург. -2002. -464 с.

Комментариев нет:

Отправить комментарий