пятница, 13 января 2012 г.

До іспиту з ММПР для групп ФБ

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
(питання до іспиту 17.01.12)

1. Процес прийняття рішення (ППР), суб’єкти ППР, їх ролі та функції. Вподобання, бінарні відношення (БВ), завдання БВ матрицею, графом, перетином, їх значення для ПР. Головні властивості та операції з БВ.
2. Поняття критерію. Основні шкали порівняння, якісні, кількісні. Засоби позбавлення від багатокритерійності.
3. Домінування за Парето багатокритерійних альтернатив. Множина Парето її властивості та побудова.
4. Функції вибору (ФВ) та БВ, оцінки числа. Головні механізми вибору і відповідні функції вибору, приклади.
5. Характеристичні властивості ВФ за Айзерманом і Малишевскім, класи ФВ. Турнірний механізм та його властивості.
6. Класифікація і декомпозиція функцій вибору. Апроксимація ФВ.
7. Нормальні ФВ. Теорема о непорожності нормального вибору.
8. Структура нормального вибору, число НФВ.
9. Колективні рішення. Вибір більшістю, властивості. Парадокс Кондорсе і метод Борда. Аксіоми Ерроу, теорема неможливості і правило диктатора. Ослаблення аксіом Ерроу: умова політичного вибору, олігархія.
10. Правила Копленда і Сімпсона, утілітаризм та егалітаризм. Відношення між правилами, приклад Фішберна. Голосування з послідовним та паралельним виключенням. Метод Шульце.
11. Груповий вибір, організація роботи ГПР, конференції з прийняття рішень. Важливість консенсусу. Метод проектування.
12. Використання функцій корисності (ФК) в задачах вибору. Аксіоми та теорема фон Неймана. Задачі з урнами. Аналіз дерева рішень.
13. Парадокс Алле та ефекти нераціональної поведінки.
14. Криві та мапи байдужості, локальні коефіцієнти заміщення (ЛКЗ). Побудова ФК та прийняття рішення за ЛКЗ.
15. Задачі вибору з об'єктивними моделями. Підхід дослідження операцій. Багатокритерійні альтернативи. Метод вартість/ефективність.
16. Задачі про призначення та багатокритерійного лінійного програмування. Людино-машинні процедури.
17. Метод коефіцієнтів важливості SIGMOP.
18. Метод прямих оцінок векторів Дайєра-Джіофріона.
19. Метод пошуку задовільних значень STEM.
20. Задачі ПР з суб'єктивними моделями. Дві групи багатокритерійних задач.
21. Метод аналізу ієрархій Сааті. СППР EXPERT CHOICE.
22. Методи ELECTRE рангування багатокритерійних альтернатив.
23. ПР в умовах невизначеності. Матриця рішень, оціночні функції. Оптимістична, нейтральна та песимістична позиції.
24. Класичні критерії ПР: MM, BL, S, GMM, умови застосованості.
25. Похідні критерії ПР: HW, G, HL, умови застосованості.
26. Складені критерії Мушика BL(MM), BL(S), умови застосованості.

Література:
1. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах. -М.: Логос. -2000. -296 с.
2. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень. –Київ.: Університет. –2006. -304 с.
3. Макаров И.М. и др. Теория выбора и принятия решений. -М.: Наука. -1982. -328 с.
4. Юдин Д.Б. Вычислительные методы теории принятия решений. -М.: Наука. -1989. -320 с.
5. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. –М.: Высшая школа. -2002. -288 с.

Комментариев нет:

Отправить комментарий