суббота, 19 апреля 2014 г.

Питання до колоквіуму з ММПР
1. Процес прийняття рішення (ППР), суб’єкти ППР, їх ролі та функції. 
2. Вподобання, бінарні відношення (БВ), завдання БВ матрицею, графом, перетином, їх значення для ПР. Головні властивості та операції з БВ.
3. Поняття критерію. Засоби позбавлення від багатокритерійності.
4. Домінування за Парето багатокритерійних альтернатив. Множина Парето її властивості та побудова.
5. Функції вибору (ФВ) та БВ, комбінаторні оцінки їх числа. 
6. Головні механізми вибору і відповідні функції вибору, приклади. 
7. Характеристичні властивості ВФ за Айзерманом і Малишевскім, класи ФВ. 
8. Турнірний механізм та його властивості.
9. Класифікація і декомпозиція функцій вибору.
10. Нормальні ФВ. Теорема о непорожності нормального вибору.
11. Структура нормального вибору, число НФВ.

Література:
1. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень. –Київ.: Університет. –2006. -304 с.
3. Макаров И.М. и др. Теория выбора и принятия решений. -М.: Наука. -1982. -328 с.
4. Юдин Д.Б. Вычислительные методы теории принятия решений. -М.: Наука. -1989. -320 с.

среда, 5 июня 2013 г.

Досрочна здача іспиту з ММПР

Оскількі інформації по практичних заняттях все ще немає, до здачі 6.06 отримують допуск лише ті студенти, що мають повний бал за МКР, а саме:

Абламська, Беліх, Бройде, Гавриляк, Голубець, Грайворонська, Думська, Ленчік.

воскресенье, 6 января 2013 г.

Питання до іспиту ММСА 2013 р."МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ"

1. Системи і моделі. Механіка Арістотеля. Принцип відносності Галілея та механіка Ньютона. Загальне поняття моделі і загальне означення моделі.
2. Компонентне моделювання.Слідкуючий диференціатор. Концепція «віртуального стенду». Моделювання за рівнями.
3. Типи моделей. Схеми моделювання нелінійних динамічних систем.
4. Неперервні системи керування. Принцип суперпозиції, лінійна ланка. Імпульсні перехідні та передаточні функції, частотні характеристики.
5. ВІВО-стійкість, крітерії для перевірки.
6. Алгебра передаточних функцій: з’єднання та перетворення. Принцип однонаправленністі.
7. Структурні схеми, сигнальні графи. Визначник графу, формула Мейсона.
8. Фізична реалізуємість передатних функцій. Схеми з підсилювачами та інтеграторами. Канонічна форма спостережуємості.
9. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма керованості.
10. Модель системи керування у просторі станів. Реалізація у просторі станів. Канонічні нормальні форми у просторі станів.
11. Моделювання динамічних систем, типи часу в моделюванні: неперервний, дискретний.
12. Динамічні системи, класифікація фазових траєкторій. Масштабні перетворення рівнянь.
13. Розв’язки ДС: положення рівноваги та граничні цикли. Відображення Пуанкаре.
14. Прояви нестійкості, резонанси: силовий та параметричний.
15. Проблема синхронізації. Жорстка та м’яка синхронізація.
16. Скінчені автомати, асинхронні автомати. Асинхронні архітектури.
17. Клітинкові автомати, визначення, приклади.
18. Мережі Петрі, графічне та аналітичне зображення, основні задачи та характеристики.
19. Мережі Петрі, процедура сінхронізації. Можливі події. Стійкість МП.
20. Експеримент з натурной, аналітичной та імітаційной моделлю. Статистичний експерімент (метод Монте-Карло). Приклад (площа кола).
21. Методи генерації стандартних випадкових чисел. Вимоги до генераторів.
22. Генерація випадкових чисел з визначеним розподілом.
23. Квазінеперервність та псевдовипадковість для випадкових чисел.
24. Моделювання випадкових подій та величин.
25. Моделі вхідного потоку однорідних подій: найпростіший та ерлангівський.
26. Системи масового обслуговування. Система М/М/1 та ії властивості.
27. Марківська модель масового обслуговування. Рівняння Колмогорова-Чепмена. Показники якості обслуговування.
28. Планування модельних експериментів. Основні поняття теорії планування: факторний простір, рівні, центр плана, проміжок варіювання, спостерігаєма, дисперсія відтворюваності.
29. Стратегічне і тактичне планування експеріментів. Засоби побудови стратегічного планування.
30. Факторні експеріменти: повний, зі зміною факторів по одному, латинський. Функція відгуку та адекватність планів.

1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. -М.: Наука. -1978. -400 с.
2. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс. -СПб: Питер. -2000. -430 с.
3. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. –М.: Лаборатория Базовых Знаний. -2001. -616 с.
4. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. -М.: Изд-во МГУ. -1983. -264 с.
5. Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделиро-вание динамических систем. –СПБ.: БХВ-Петербург. -2002. -464 с.

среда, 26 декабря 2012 г.

Допуски на досрочную сдачу

По курсу ММСА можуть попробувати:
ФІ-01: Абламська, Бєліх, Будя, Гавриляк, Грайворонська, Рибалка, Юдин.
ФІ-02: Бройде, Величко, Думська, Ленчік, Максименко, Пазинич.
ФІ-03: Богатченко, Капосльоз, Косован, Краснолуцький, Кучеренко, Малік, Міняйло, Прокопенко, Яловик.  

По курсу ММСП:
ФБ-71М: Базілевич, Барановський, Ільїн, Корнієнко, Лісун, Скіба.

По курсу МПР:
ФБ-81: Бондаренко, Гончар, Єршов, Лобода, Ревко, Романченко, Савчук,  Шестаков, Яровий.

До здачі запрошую у 309/11    
26 грудня 14.00;
27 грудня  10.00

понедельник, 16 января 2012 г.

До іспиту з ММПС для групп ФБ

"МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ"
(питання до іспиту 17.01.12)
1. Системи і моделі. Механіка Арістотеля та спостереження. Принцип відносності Галілея, механіка Ньютона та експерімент.
2. Складні системи і моделі. Теоретико-множиний та системний підходи.
3. Компонентне моделювання. Концепція «віртуального стенду». Слідкуючий диференціатор.Моделі за рівнями — інструмент прийняття рішення.
4. Типи моделей. Схема моделювання нелінійних динамічних систем.
5. Неперервні системи керування. Принцип суперпозиції, лінійна ланка. Моделі у просторі сигналів. Перетворення Лапласу та передаточні функції.
6. Імпульсні, перехідні характеристики та передаточні функції, частотні характеристики.
7. Алгебра передаточних функцій: з’єднання та перетворення. Принцип однонаправленністі.
8. Структурні схеми, сигнальні графи. Визначник графу, формула Мейсона.
9. Фізична реалізуємість передатних функцій. Схеми з підсилювачами та інтеграторами. Канонічна форма спостережуємості.
10. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма керованості.
11. Модель системи керування у просторі станів. Реалізація у просторі станів. Канонічні нормальні форми у просторі станів.
12. Загальна схема зв’язків між моделями лінійних систем.
13. Моделювання динамічних систем, типи часу в моделюванні: неперервний, дискретний, гибрідний.
14. Динамічні системи, класифікація фазових траєкторій.
15. Розв’язки ДС: положення рівноваги та граничні цикли. Відображення Пуанкаре.
16. Скінчені автомати, асинхронні автомати. Асинхронні архітектури.
17. Мережі Петрі, графічне та аналітичне зображення, основні задачи та характеристики.
18. Мережі Петрі, процедура сінхронізації. Можливі події. Стійкість МП.
19. Мова, що приймаєтться МП, зв’язок з РП- та КС-мовами.
20. Гибрідні автомати, формалізм Харела. Моделювання гістерезисної динаміки.
21. Ієрархія карт станів: вузли та гіпервузли. Детермінований гібридний автомат, локальні моделі динаміки у вузлах.
22. Елементи Stateflow-диаграм.
23. Експеримент з натурной, аналітичной та імітаційной моделлю. Статистичний експерімент (метод Монте-Карло). Приклад (площа кола).
24. Методи генерації випадкових чисел. Вимоги до генераторів.
25. Генерація випадкових чисел з визначеним розподілом.
26. Квазінеперервність та псевдовипадковість для випадкових чисел.
27. Моделювання випадкових подій та величин.
28. Системи масового обслуговування. Система М/М/1 та ії властивості.
29. Планування модельних експериментів. Основні поняття теорії планування: факторний простір, рівні, центр плана, проміжок варіювання, спостерігаєма, дисперсія відтворюваності.
30. Стратегічне і тактичне планування експеріментів. Засоби побудови стратегічного планування. Факторні експеріменти.
1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. -М.: Наука. -1978. -400 с.
2. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс. -СПб: Питер. -2000. -430 с.
3. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. –М.: Лаборатория Базовых Знаний. -2001. -616 с.
4. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. -М.: Изд-во МГУ. -1983.
5. Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделирование динамических систем. –СПБ.: БХВ-Петербург. -2002. -464 с.

пятница, 13 января 2012 г.

До іспиту з ММПР для групп ФБ

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
(питання до іспиту 17.01.12)

1. Процес прийняття рішення (ППР), суб’єкти ППР, їх ролі та функції. Вподобання, бінарні відношення (БВ), завдання БВ матрицею, графом, перетином, їх значення для ПР. Головні властивості та операції з БВ.
2. Поняття критерію. Основні шкали порівняння, якісні, кількісні. Засоби позбавлення від багатокритерійності.
3. Домінування за Парето багатокритерійних альтернатив. Множина Парето її властивості та побудова.
4. Функції вибору (ФВ) та БВ, оцінки числа. Головні механізми вибору і відповідні функції вибору, приклади.
5. Характеристичні властивості ВФ за Айзерманом і Малишевскім, класи ФВ. Турнірний механізм та його властивості.
6. Класифікація і декомпозиція функцій вибору. Апроксимація ФВ.
7. Нормальні ФВ. Теорема о непорожності нормального вибору.
8. Структура нормального вибору, число НФВ.
9. Колективні рішення. Вибір більшістю, властивості. Парадокс Кондорсе і метод Борда. Аксіоми Ерроу, теорема неможливості і правило диктатора. Ослаблення аксіом Ерроу: умова політичного вибору, олігархія.
10. Правила Копленда і Сімпсона, утілітаризм та егалітаризм. Відношення між правилами, приклад Фішберна. Голосування з послідовним та паралельним виключенням. Метод Шульце.
11. Груповий вибір, організація роботи ГПР, конференції з прийняття рішень. Важливість консенсусу. Метод проектування.
12. Використання функцій корисності (ФК) в задачах вибору. Аксіоми та теорема фон Неймана. Задачі з урнами. Аналіз дерева рішень.
13. Парадокс Алле та ефекти нераціональної поведінки.
14. Криві та мапи байдужості, локальні коефіцієнти заміщення (ЛКЗ). Побудова ФК та прийняття рішення за ЛКЗ.
15. Задачі вибору з об'єктивними моделями. Підхід дослідження операцій. Багатокритерійні альтернативи. Метод вартість/ефективність.
16. Задачі про призначення та багатокритерійного лінійного програмування. Людино-машинні процедури.
17. Метод коефіцієнтів важливості SIGMOP.
18. Метод прямих оцінок векторів Дайєра-Джіофріона.
19. Метод пошуку задовільних значень STEM.
20. Задачі ПР з суб'єктивними моделями. Дві групи багатокритерійних задач.
21. Метод аналізу ієрархій Сааті. СППР EXPERT CHOICE.
22. Методи ELECTRE рангування багатокритерійних альтернатив.
23. ПР в умовах невизначеності. Матриця рішень, оціночні функції. Оптимістична, нейтральна та песимістична позиції.
24. Класичні критерії ПР: MM, BL, S, GMM, умови застосованості.
25. Похідні критерії ПР: HW, G, HL, умови застосованості.
26. Складені критерії Мушика BL(MM), BL(S), умови застосованості.

Література:
1. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах. -М.: Логос. -2000. -296 с.
2. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень. –Київ.: Університет. –2006. -304 с.
3. Макаров И.М. и др. Теория выбора и принятия решений. -М.: Наука. -1982. -328 с.
4. Юдин Д.Б. Вычислительные методы теории принятия решений. -М.: Наука. -1989. -320 с.
5. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. –М.: Высшая школа. -2002. -288 с.

Питання до іспиту ММСА

"МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ"
питання до іспиту

1. Системи і моделі. Механіка Арістотеля. Принцип відносності Галілея та механіка Ньютона. Загальне поняття моделі і загальне означення моделі.
2. Компонентне моделювання, Слідкуючий диференціатор. Концепція «віртуального стенду». Моделювання за рівнями.
3. Типи моделей. Схеми моделювання нелінійних динамічних систем.
4. Неперервні системи керування. Принцип суперпозиції, лінійна ланка. Імпульсні перехідні та передаточні функції, частотні характеристики.
5. Алгебра передаточних функцій: з’єднання та перетворення. Принцип однонаправленністі.
6. Структурні схеми, сигнальні графи. Визначник графу, формула Мейсона.
7. Фізична реалізуємість передатних функцій. Схеми з підсилювачами та інтеграторами. Канонічна форма спостережуємості.
8. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма керованості.
9. Модель системи керування у просторі станів. Реалізація у просторі станів. Канонічні нормальні форми у просторі станів.
10. Моделювання динамічних систем, типи часу в моделюванні: неперервний, дискретний, гибрідний.
11. Динамічні системи, класифікація фазових траєкторій. Масштабні перетворення рівнянь.
12. Розв’язки ДС: положення рівноваги та граничні цикли. Відображення Пуанкаре.
13. Проблема синхронізації. Жорстка та м’яка синхронізація.
14. Скінчені автомати, асинхронні автомати. Асинхронні архітектури.
15. Гибрідні автомати, формалізм Харела. Моделювання гістерезисної динаміки.
16. Ієрархія карт станів: вузли та гіпервузли. Детермінований гібридний автомат, локальні моделі динаміки у вузлах.
17 Елементи Stateflow-диаграм.
18. Експеримент з натурной, аналітичной та імітаційной моделлю. Статистичний експерімент (метод Монте-Карло). Приклад (площа кола).
19. Методи генерації випадкових чисел. Вимоги до генераторів.
20. Генерація випадкових чисел з визначеним розподілом.
21. Квазінеперервність та псевдовипадковість для випадкових чисел.
22. Моделювання випадкових подій та величин.
23. Системи масового обслуговування. Система М/М/1 та ії властивості.
24. Мережі Петрі, графічне та аналітичне зображення, основні задачи та характеристики.
25. Мережі Петрі, процедура сінхронізації. Можливі події. Стійкість МП.
26. Планування модельних експериментів. Основні поняття теорії планування: факторний простір, рівні, центр плана, проміжок варіювання, спостерігаєма, дисперсія відтворюваності.
27. Стратегічне і тактичне планування експеріментів. Засоби побудови стратегічного планування.
28. Факторні експеріменти.
29. Модель рефлексівного суб'єкту 1 рангу.
30. Модель рефлексівного суб'єкту 2 рангу.
31. Модель рефлексівного суб'єкту в неперервних змінних.

1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. -М.: Наука. -1978. -400 с.
2. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс. -СПб: Питер. -2000. -430 с.
3. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. –М.: Лаборатория Базовых Знаний. -2001. -616 с.
4. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. -М.: Изд-во МГУ. -1983. -264 с.
5. Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделиро-вание динамических систем. –СПБ.: БХВ-Петербург. -2002. -464 с.